Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

19:26
1875 8418
19:26
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
18:45
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamontak montak
18:45
Nie bój się miłości tylko dlatego że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasugarvenom sugarvenom
18:41
6953 636b
18:41
2200 ba3c 500
10:12
7155 5c52
Reposted fromLogHiMa LogHiMa vialeniwabula leniwabula
10:00
Reposted fromaskman askman viaholymoly holymoly
10:00
5054 ce91 500
Reposted fromstroschek stroschek viaHypothermia Hypothermia
09:46
0313 a711 500
Reposted fromseaweed seaweed viawujcioBat wujcioBat
09:40

April 23 2018

10:47
9522 f984
Reposted fromkatalama katalama viaeternaljourney eternaljourney
10:47
3199 19f4 500
tak to zamaszyście pozaznaczałam, że chyba mnie dotknęło
Reposted fromKACHA KACHA viakotfica kotfica
10:43

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaeternaljourney eternaljourney
10:43
10:42
8437 cba8 500

Czasami jest coś łatwiej napisać niż powiedzieć

Mosty Warszawskie. Wrocław, 2017. 

10:27
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)
10:27
In your life, you meet people. Some you never think about again. Some, you wonder what happened to them. There are some that you wonder if they ever think about you. And then there are some you wish you never had to think about ever again. But you do.
— C.S. Lewis, The Wonder Years
10:26
3297 afad
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

April 19 2018

21:12
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl